TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, TẠNG VÀ HIẾN XÁC Ở NGƯỜI SAU KHI CHẾT BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN GIAI ĐOẠN 2024-2025

0
51

Quyết định số 1291/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 16 tháng 5 năm 2024 về việc triển khai thí điểm đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác ở người sau khi chết bằng hình thức trực tuyến giai đoạn 2024-2025

Nhấn vào đây để xem chi tiết