Phòng tổ chức cán bộ

Niềm tin – Đoàn kết – Chất lượng

Địa điểm: Tầng 3 nhà A – khu nhà phòng ban chức năng

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng phòng: CN Hành chính Trần Thị Ninh

Phòng có 2 nhân viên: 01 CN Quản lý nhà nước và 01 CN Kế toán

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Chức năng

Phòng Tổ chức là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

  1. Nhiệm vụ
  • Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
  • Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch, thống kê báo cáo theo quy định.
  • Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt và tổ chức thực hiện.
  • Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
  • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
  • Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
  • Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
  • Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hình ảnh hoạt động của các khoa/phòng

IV. THÀNH TỰU

– Phòng đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho tập thể lãnh đạo bệnh viện trong công tác quy hoạch cán bộ; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ.

– Trong nhiều năm qua bệnh viện luôn ổn định, đoàn kết và phát triển vững mạnh.

– Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động trong từng thời kỳ theo quy định của nhà nước, ngành, Bộ Y tế, bệnh viện như: chế độ tiền lương, phụ cấp chức vụ, lương tăng thêm; chế bảo hiểm xã hội, hưu trí, thất nghiệp; phụ cấp độc hại, ưu đãi nghề, phẫu thuật, thủ thuật, thường trực 24/24, làm thêm giờ…

V. ĐỊNH HƯỚNG

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tạo niềm tin vững chắc cho người nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

Nguồn: Benhviehatrung.vn