Home Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

VĂN BẢN HỢP NHẤT THÔNG TƯ SỐ 18/2022/TT-BYT NGÀY 31/12/2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ...

0
Xem nội dung chi tiết https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2023/03/document-1.pdf

LUẬT CƯ TRÚ

0
QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 68/2020/QH14 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020   LUẬT CƯ TRÚ Căn cứ Hiến...

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

0
QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 73/2021/QH14 Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021   LUẬT PHÒNG, CHỐNG...

NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ...

0
QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 37/2021/QH15 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021   NGHỊ QUYẾT VỀ...

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV

0
QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 46/2022/QH15 Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm...

NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH...

0
QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 43/2022/QH15 Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm...

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT...

0
QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 03/2022/QH15 Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm...
Hotline: 1900.886.808
Đặt lịch khám bệnh