Phòng Tài chính kế toán

Chuyên nghiệp –  minh bạch – chính xác

Địa điểm: Tầng 3 nhà A – khu nhà phòng ban chức năng

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

CN Kế toán Hoàng Thị Lương Trưởng phòng      SĐT: 0913651806

CN Kế toán Phan Thu Hoà       Phó phòng            SĐT: 0942361456

Hiện nay phòng có 15 nhân viên. Trong đó: 01 Ths, 10 CN, 02 CĐ, 02 TH.

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT

 1. Nhà: Phòng đã được 04 phòng làm việc, gồm: phòng Kế toán trưởng, phòng kế toán tổng hợp: tầng 3 khu nhà quản lý; phòng thanh toán viện phí: tầng 1 khu nhà quản lý; phòng thanh toán ra viện, thu viện phí tầng 1 nhà khoa Khám bệnh.
 2. Trang thiết bị, máy móc làm việc: được trang bị 16 máy tính, trong đó có 02 máy tính sách tay. Máy in, điện thoại bàn; bàn, ghế làm việc được trang bị đầy đủ.
 3. Tài sản cố định vô hình: hỗ trợ trong công tác quản lý tài chính có phầm mềm quản lý Bệnh viện 6.0; phần mềm kế toán; phần mềm quản lý TSCĐ.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 1. Chức năng

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

 1. Nhiệm vụ
 • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
 • Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
 • Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
 • Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
 • Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
 • Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định
 • Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG

ẢNH: Tập thể phòng Tài chính ké toán

V. THÀNH TỰU

– Thực hiện đúng cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

– Thực hiện dự toán thu- chi ngân sách theo đúng tiến độ, bám sát vào nhiệm vụ, chỉ tiêu, dự toán đầu năm để chỉ đạo đôn đốc các khoa/ phòng thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.

– Cải cách khâu đón tiếp và thanh toán viện phí nội trú, ngoại trú

– Xây dựng phương án hạch toán khoa phòng giao tự chủ về các khoa.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản của ngành, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, triển khai tốt quy chế chi tiêu nội bộ.

– Cân đối thu, chi đảm bảo kinh phí thường xuyên hàng năm.

– Phối hợp phòng KHTH trong công tác thanh quyết toán BHYT.

– Thực hiện chuyển dữ liệu BHYT lên cổng đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.

Mức tăng trưởng hàng năm từ 10% đến 20%

VI. ĐỊNH HƯỚNG

– Tham mưu tốt hơn cho Ban Giám đốc trong công tác Quản lý Tài chính, phát triển kinh tế y tế.

Nguồn: benhvienhatrung.vn