HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

0
51

Quyết định số 1317/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 20 tháng 5 năm 2024 về việc ban hành “hướng dẫn tổng hợp kết quả khảo sát và dự thảo định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh”

Nhấn vào đây để xem chi tiết