HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020 – 2025 VÀ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ TRUNG

0
199

(benhvienhatrung.vn) – Ngày 20/5/2023, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025; Học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của BCT, BBT Trung ương Đảng khóa XIII; Các Kế hoạch BTV Tỉnh ủy, Huyện ủy và của Đảng ủy Bệnh viện.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 và học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, kiểm điểm, đánh giá các kết quả đã làm được, những mặt chưa làm được trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội khóa XX của Đảng bộ Bệnh viện; phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn, khẳng định những kết quả nổi bật đạt được; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân. Để rút ra một số kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành. Từ đó có những đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đồng chí Vũ văn Chính – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện dự chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 và học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Hà Trung

Về dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, có sự hiện diện của đồng chí Vũ Văn Chính – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung cùng các đồng chí trong Đảng uỷ viên, bí thư các chi bộ, lãnh đạo Trưởng Phó các Khoa Phòng. Cùng toàn thể Cán bộ, viên chức Bệnh viện.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện Báo cáo đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Đồng chí cũng triển khai Nội dung cốt lõi trong các kế hoạch thực hiện của ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban Thường vụ Huyện ủy và kế hoạch hành động của Đảng ủy Bệnh viện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện Báo cáo đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Báo cáo sơ kết nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung là: xây dựng Bệnh viện đứng ở tốp đầu bệnh viện tuyến huyện. Để thực hiện thành công mục tiêu đó, quan điểm chỉ đạo của Đảng uỷ Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung đó là: tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó chú trọng phát triển chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến lược: chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, các dịch vụ khám chữa bệnh mũi nhọn. Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học.

Báo cáo sơ kết cũng chỉ ra các chỉ tiêu và giải pháp tổ chức, thực hiện những nhiệm vụ cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, nghiên cứu khoa học, tổ chức – xây dựng đội ngũ Cán bộ y tế, xây dựng Đảng – giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Tại Hội nghị được nghe Đồng chí Hoàng đình chinh – BTV Đảng ủy triển khai chuyên đề năm 2023 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng Thanh Hóa giầu đẹp, văn minh”

Tại Hội nghị được nghe đồng chí Dương Công Chính – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện thông qua Chỉ thị số 14-CYT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hội luật gia Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư “Về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của mạt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội”; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới”

Tại Hội nghị được nghe đồng chí Mai Sỹ Hùng – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Hành chính Quản trị triển khai kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị “về đảm bảo an ninh nguồn nước và an ninh hồ đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện sắp sếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030”; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị ”Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”

Tại Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Thị Lương – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tài chính kế toán triển khai kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính Trị “Về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư “về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”

Tại Hội nghị được nghe đồng chí Mai Thị Hồng – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Điều dưỡng triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư “Về tăng cường đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của ban Bí Thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”

Tại Hội nghị cùng nghe đồng chí Trần Thị Ninh – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ  triển khai kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị “về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống Chính trị giai đoạn 2022 – 2026”; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị “Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu ”cán bộ ứng cử”; Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị “Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống Chính trị”

Cũng tại Hội nghị được nghe đồng chí Vũ Văn Chính – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện triển khai Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW, ngày 20/3/2023 của Ban tuyên giáo Trung ương về quy định hiện số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Công văn số 961-CV/HU, ngày 14/3/2023 của BTVHU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vấn đề mới nổi lên liên quan đến công tác an ninh chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn huyện; Công văn số 981-CV/HU, ngày 29/3/2023 của BTVHU về việc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí Thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 23 của ban Chỉ đạo; Kế hoạch số 124-KH/HU, ngày 31/3/2023 của BTVHU về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 NQ/TW, ngày 22/10/2018 của bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Trong phần thảo luận đi đến thống nhất tại Hội nghị, các ý kiến đóng góp của đại biểu đều đồng tình với những nội dung báo cáo được trình bày. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến đóng góp để có thể hoàn thành chỉ tiêu nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các ý kiến thảo luận tập trung vào các mục tiêu phát triển chất lượng nguồn nhân lực, thu hút đầu tư nhiều hơn nữa cơ sở vật chất. Góp phần nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

Kết luận Hội nghị đồng chí Vũ Văn Chính – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện một lần nữa kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức người lao động Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu phấn đấu mà Đại hội Đảng bộ năm 2020 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XX. Phát huy cao nhất các nguồn lực, tranh thủ các điều kiện thuận lợi, vượt qua những thách thức để xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung ngày càng phát triển, ngang tầm các bệnh viện tuyến tỉnh, phục vụ đắc lực và hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trên tinh thần làm việc tích cực và hiệu quả, toàn thể đại biểu đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị và quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu đã đề ra trong giai đoạn tới.

(Nguồn: TV)